WIDMpool.nl spelregels

Inzet

Geef voor 5 januari 2019 20.30 uur aan wie jij verdenkt als de Mol! Na iedere aflevering waarin er een eliminatie heeft plaatsgevonden is er een mogelijkheid om jouw keuze te wijzigen. Hiervoor blijft de deadline staan: vóór zaterdag 20.30 uur.

Indien er geen keuze wordt doorgegeven, of te laat, dan blijft de keuze van die week ervoor staan. Indien dit geen geldige keuze is, als je te laat bent met je keuze vóór de eerste aflevering of omdat jouw mol de aflevering ervoor naar huis is gestuurd, krijg je de strafpunten van het betreffende afvalmoment (zie onder).

Puntentelling

Bij widmpool.nl zijn zowel punten te verdienen als strafpunten te verkrijgen. De punten zijn gekoppeld aan het moment van afvallen/eliminatie. Iedere keer nadat er een afvaller is bekend gemaakt kan de keuze voor de Mol gewijzigd worden. Iedere speler begint met 100 punten.

Punten

Zoals gezegd kan een deelnemer punten verzamelen door de Mol aan te wijzen. Heb je de Mol goed voorspeld, dan zijn de volgende punten te verdienen:

 • Vóór de eerste afvaller: 25 punten
 • Na de eerste afvaller: 100 punten
 • Na de tweede afvaller: 90 punten
 • Na de derde afvaller: 75 punten
 • Na de vierde afvaller: 60 punten
 • Na de vijfde afvaller: 50 punten
 • Na de zesde afvaller: 35 punten
 • Vóór de finale (achtste afvaller/verliezend finalist): 50 punten

Deze punten zijn pas achteraf, na bekendmaking van de Mol, te bepalen en door te rekenen.

Strafpunten

Om de pool spannend te houden, zijn ook strafpunten te verkrijgen. De strafpunten zijn – net als de te verdienen punten – gekoppeld aan het moment dat er een afvaller is. Mocht jouw keuze voor de Mol een eliminatie niet overleven, dan worden de volgende strafpunten toegekend:

 • De eerste afvaller: -25 punten
 • De tweede afvaller: -75 punten
 • De derde afvaller: -50 punten
 • De vierde afvaller: -25 punten
 • De vijfde afvaller: -15 punten
 • De zesde afvaller: -10 punten
 • De zevende afvaller: -50 punten
 • De verliezend finalist: -50 punten

Deze punten worden continu, bij moment van afvallen, bekend gemaakt en doorgerekend.

Bonuspunten

Beantwoord nu ook onderstaande bonuspunten. Indien twee of meer spelers een gelijke stand hebben na de finale, zijn de antwoorden op de bonuspunten doorslaggevend voor de onderlinge positie op de ranglijst.

 

De eerste vier vragen leveren 10 punten op indien correct beantwoord, de laatste vraag 15 punten indien je maximaal €1.000 van het bedrag af zit. Voor elke €1.000 die je van het bedrag af zit, verlies je 1 punt.

  

Bonusvragen Alleen bij gelijke stand tussen 2 deelnemers, vóór de eerste aflevering opgeven, daarna niet meer aan te passen:

 1. Wie is de winnaar van Wie is de Mol 2019? - 10 punten indien correct
 2. Wie is de verliezend finalist van Wie is de Mol 2019? - 10 punten indien correct
 3. Wie is de eerste afvaller? - 10 punten indien correct
 4. Zitten er in de finale meer mannen of vrouwen? 10 punten indien correct
 5. Hoeveel geld zit er uiteindelijk in de pot voor de winnaar van Wie is de Mol 2019?

De laatste 5 seizoenen zat er gemiddeld ongeveer €16.000 in de pot. 15 punten indien binnen (+ of -) €1.000 van het bedrag. Voor elke €1.000 verschil 1 punt eraf.

Bijzondere situaties

Wie is de Mol? staat bekend om zijn verrassingen. De pool is dan ook zo ontworpen dat met bijzondere situaties omgegaan kan worden. Grofweg zijn drie bijzondere situaties denkbaar:

1. Er is geen afvaller bekend gemaakt in een aflevering

Zeker vlak voor de finale/bekendmaking van de Mol komt dit vaak voor. Voor onze pool is dit geen vervelende situatie. De inzet blijft namelijk ongewijzigd aangezien de puntentelling is gekoppeld aan het moment van afvallen. Verder is gekozen dat je dan niet je voorspelling aan kunt passen. Bijvoorbeeld: in aflevering 6 vindt geen eliminatie plaats. Van aflevering 6 tot en met het eind van aflevering 7 kunnen geen wijzigingen worden doorgegeven.

2. Er worden meerdere afvallers bekend gemaakt binnen één uitzending

Dit komt zelden voor, maar een aantal jaren geleden (Wie is de Mol? 2013) vielen er door ongelukkige omstandigheden twee deelnemers af in één uitzending (Tim en Janine). Dit is relevant voor de strafpunten, en wij gaan op de volgende manier om met deze situatie: de keuze voor een betreffende Mol blijft staan. Dus valt jouw Mol als eerste af binnen die aflevering, dan krijg je die strafpunten. Valt hij als tweede af binnen die aflevering, dan krijg je die betreffende strafpunten. Vervelend aan deze situatie is, is dat er niet geswitcht kan worden na de eerste afvaller. Dus iemand met de eerste afvaller heeft dubbel pech!

3. Een afvaller keert terug in de volgende aflevering

Een bekend fenomeen binnen de Mol is de afvaller die uiteindelijk geen afvaller blijkt te zijn en terugkeert. Een aantal jaar geleden kwam Tim terug nadat hij in eerder stadium afviel en een rood scherm kreeg. In principe zijn voor onze pools twee stelregels van belang:

 1. Mogelijke strafpunten worden ongedaan gemaakt: in een eerder stadium heb je strafpunten gekregen voor de (vermeende) afvaller. Die worden logischerwijs ongedaan gemaakt;
 2. De nieuwe keuze voor de Mol wordt ondergeschikt aan je oorspronkelijke keuze. Stel: deelnemer X valt af in aflevering 3, en keert terug in aflevering 4. Jouw Mol (deelnemer X) wordt dan weer jouw huidige inzet, en de nieuwe gekozen Mol (deelnemer Y) wordt dan de reservekeuze voor het geval dat er nóg een eliminatie in die aflevering plaats vindt.

Disclaimer

Er kunnen onverhoopt situaties ontstaan die hierboven niet beschreven staan en/of eerder voorgekomen zijn in de geschiedenis van Wie is de Mol? In dat geval zullen wij een e-mail sturen naar alle deelnemers met een uitleg hoe met de situatie wordt omgegaan. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Algemene voorwaarden

Deelname aan de Wie is de Mol pool is gratis en dient ter vermaak van ons allen. Wij hanteren een fair use policy.

Door deel te nemen aan de Wie is de Mol pool, de website te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Deelname aan de Wie is de Mol pool

1.1 Je kunt per email adres één gebruikersaccount aanmaken.
1.2 Je kunt per persoon één keer deelnemen.
1.3 Doe je toch vaker mee of maak je een gebruikersaccount aan op naam van een ander persoon of geef je onjuiste persoonsgegevens op dan behoud Golden Egg Check zich het recht voor om je uit te sluiten van deelname en/of het het winnen van prijzen.
1.4 Eventueel te winnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet ingeruild worden voor een andere prijs of contant geld.
1.5 Golden Egg Check neemt contact op met de eventuele prijswinnaars per email.
1.6 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Beëindiging deelname

2.1 Golden Egg Check is gerechtigd zonder opgaaf van redenen het spel geheel of gedeeltelijk stop te zetten.
2.2 Golden Egg Check is gerechtigd zonder opgaaf van redenen de toegang tot een gebruikersaccount te blokkeren of iemand van deelname uit te sluiten. Bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik, onbevoegd gebruik of het niet naleven van de algemene voorwaarden.

Taalgebruik

3.1 Je mag geen aanstootgevende namen gebruiken bij het aanmaken van jouw gebruikersnaam en eigen competitie.
3.2 Je kunt als deelnemer aan de Wie is de Mol pool berichten versturen of publiceren. Je gaat ermee akkoord dat je alleen berichten verstuurt of publiceert die correct en niet in strijd met de fatsoensnormen zijn.
3.3 Het gebruiken van ongepaste of beledigende taal of elke vorm van seksuele of racistische opmerkingen heeft tot gevolg dat je gebruikersaccount wordt geblokkeerd en dat je van verdere deelname wordt uitgesloten.

Privacy

4.1 Bij het aanmelden vragen wij om je gegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de gegevens die je achterlaat.
4.2 De gegevens worden gebruikt om je toegang te geven tot de Wie is de Mol pool en om contact met je op te nemen als je één van de eventuele prijswinnaars bent.
4.3 Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt.
4.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je gebruikersnaam en wachtwoord en daarmee voor alles wat er gebeurt met jouw gebruikersaccount.
4.5 Weet je jouw wachtwoord en/of gebruikersnaam niet meer dan kun je met behulp van je emailadres op de website jouw gebruikersnaam en/of een nieuw wachtwoord opvragen. We behouden ons het recht voor om je de toegang tot de Wie is de Mol pool te ontzeggen op het moment dat het aannemelijk is dat er een inbreuk op de veiligheid plaats kan gaan vinden.
4.6 Wie verwijderd wil worden uit het databestand van de Wie is de Mol pool kan dit per email kenbaar maken. In dat geval zullen je persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Golden Egg Check of de betreffende rechthebbende.
5.2 Je mag de informatie op de website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen.
5.3 Je mag geen ongeautoriseerde toegang verkrijgen tot de computersystemen en de databases van Golden Egg Check.

Informatie van derden

6.1 De op website geplaatste informatie die van derden afkomstig is, waaronder - maar niet uitsluitend - berichten en reacties van deelnemers, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Golden Egg Check is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.
6.2 Sommige links op de website leiden naar bronnen die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover Golden Egg Check geen gezag of controle heeft. Wij accepteren dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op en de beschikbaarheid van die servers.
6.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de evaluatie van informatie, producten en diensten die door ons of door derden op de website worden aangeboden. Golden Egg Check is geen partij, of verantwoordelijk voor, transacties tussen jouw en derde partijen.

Beperkte garantie en aansprakelijkheid

7.1 Golden Egg Check aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Wie is de Mol pool, bereikbaarheid van de website, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, informatie die is toegevoegd door derden alsmede via de website ter beschikking gestelde bestanden.
7.2 Emails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Golden Egg Check staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden emails of voor tijdige ontvangst ervan.
7.3 Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de service niet zal worden onderbroken en dat de bestanden die via de website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.